56,832 Reputation

20 yesterday
10 Nov 24
10 Nov 19
20 Nov 14
10 Nov 13
10 Nov 10
20 Oct 26
10 Oct 21
10 Oct 20
10 Oct 19
10 Oct 14
10 Oct 5
10 Oct 3
15 Oct 2
20 Oct 1
22 Sep 30
10 Sep 28
10 Sep 10
10 Aug 31
10 Aug 30
20 Aug 27
10 Aug 24
10 Aug 17
10 Aug 15
10 Jul 26
10 Jul 19
10 Jul 13
10 Jul 12
10 Jun 19
30 Jun 17