10,810 Reputation

10 yesterday
10 2 days ago
10 Dec 6
10 Nov 18
-20 Nov 13
10 Nov 2
10 Oct 29
0 Oct 24
20 Oct 2
0 Sep 27
35 Sep 26
10 Sep 19
10 Sep 8
10 Sep 5
10 Sep 4
15 Aug 26
10 Aug 11
10 Aug 10
20 Aug 7
15 Jul 29
10 Jul 28
10 Jul 24
10 Jul 22
20 Jun 24
20 Jun 23
10 Jun 18
10 Jun 16
30 Jun 14
10 Jun 11
10 Jun 9